Cypriot parties visit ancient sites in Famagusta on a “mission of peace”

Åêðñüóùðïé å/ê êáé ô/ê êïììÜôùí êáé ç ÐñÝóâåéñá ôçò Óëïâáêßáò Oksana Tomova åðéóêÝöôçêáí áñ÷áßá ìíçìåßá óôçí ðåñéï÷Þ ôçò êáôå÷üìåíçò Áììï÷þóôïõ, üðïõ åíçìåñþèçêáí ãéá ôéò åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò ôïõ Ðýñãïõ ôïõ ÏèÝëëïõ, åíþ åðéóêÝöôçêáí áêïëïýèùò ôï ÌïíáóôÞñé ôïõ Áð. ÂáñíÜâá êáé ôï ÷ùñéü Óôýëëïé, ÔåôÜñôç 17 Éïõíßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Greek Cypriot and Turkish Cypriot party representatives visited on Wednesday the sites of ancient monuments in the Turkish-occupied area of Famagusta, in a bid to convey the peaceful message of preserving the island’s cultural heritage.

The visit, organized by the Slovak Embassy in Cyprus, started with the Othello Tower in the walled city of Famagusta, where emergency restoration works are soon to be completed and an inauguration ceremony is planned for July 2. The Tower that dates form the 14th century is part of the medieval city’s citadel and comprises and important monument in the history of Famagusta.

Later on, participants visited the Monastery of St.Barnabas and the nearby Turkish-occupied village of Stylloi.

Read the rest on:

Related posts

One Comment;

Yiannis-visibility hidden

Top